HIZLI ERİŞİM

CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

(Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü)

 

IRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

BİMER

Başbakanlık İletişim Merkezinden gelen başvurular

15 – 30 gün

2

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Dilekçe ile müracaat 
a)Kimlik Bilgileri 
b)İkametgah adresi 
c)İletişim bilgisi 
d)Şikayet ve talebi ile ilgili açıklayıcı bilgi ve belgeler

E-mail ile müracaat 
a)Kimlik Bilgileri 
b)İkametgah adresi 
c)İletişim bilgisi 
d)Şikayet ve talebi ile ilgili açıklayıcı bilgi ve belgeler

15 gün

3

Belediye Resmi e-mail adresi yoluyla yapılan başvurular

Nüfus bilgileri ve e-mail konusu

En kısa süre içerisinde kişiye cevap verilmesi

4

Halkla İlişkiler

Bizzat gelerek başvuran kişilerin sorunlarını değerlendirme

Anında


Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 

İlk Müracaat Yeri                                                                                       İkinci Müracaat Yeri

İsim

:

Ahmet DEMİREL

İsim

:

Ali Alper BOYDAK

Unvan

:

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.

Unvan

:

Belediye Başkanı v.

Adres

:

Ceyhan Belediyesi

Adres

:

Ceyhan Belediyesi

Tel

:

0(322) 613 40 22

Tel

:

0(322) 613 40 22

Faks

:

0(322) 613 40 26

Faks

:

0(322) 613 40 26

e-Posta

:

basinyayin@ceyhan.bel.tr

e-Posta

:

info@ceyhan.bel.tr

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

 

        Ceyhan Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü; belediyemiz prensip ve politikaları doğrultusunda ve  ilgili mevzuat çerçevesinde kent halkının yönetime katılımını sağlamak, halkın inisiyatifini arttırmak, yerel yönetimler ve yerel demokrasiyi güçlendirerek, halkla ilişkilerle ilgili konularda gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir kurum imajı ve kurumsal temelde sağlıklı bir halkla ilişkiler ortamı oluşturmak üzere faaliyetlerini yürütmektedir.

        Müdürlüğümüz, belediye yönetiminin izlediği politikaların halka benimsetilmesi, yapılan çalışmaların kamuoyuna duyurulması, halkın yönetime karşı olumlu hisler beslemesinin sağlanması, halkın da yönetim hakkındaki görüş ve düşüncelerinin, yönetimden beklentilerinin belirlenmesi gibi çalışmaları yaparak belirli bir sistem dahilinde yönetime sunmaktadır. Müdürlüğümüz, Halkla İlişkiler açısından belediyemizin yapmış olduğu hizmetleri basın yoluyla halka duyurduğu gibi; halkı bilinçlendirici broşür, bülten, hizmet kitapçıkları ve belediye web sayfası çalışmalarını içerik olarak hazırlar, vatandaşlardan gelen istek şikâyet ve önerileri değerlendirerek en kısa zamanda belediyenin diğer birimleri ile çözüme kavuşturup ilgililerine bilgi verilmesini sağlamaktadır.

 

a) Basın ve Yayın Birimi

 • Basın kuruluşları ile belediye arasındaki haberleşme talep ve ihtiyaçların tespit edilmesi, planlanması, bu konularda gerekli koordinasyon işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Ulusal yayın yapan günlük gazetelerden belediyeyi ilgilendiren haber kupürlerinin derlenerek Başkanlık Makamı’na sunmak,
 • Gerektiğinde belediye başkanının günlük programlarını yerel-ulusal basına bildirilmesini sağlamak,
 • Belediye başkanının kamuoyuna bildirilmesini gerekli gördüğü açıklama, duyuru ve tekziplerin basın – yayın organlarına duyurulması, gönderilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Belediye başkanının basın toplantılarının organize edilmesini sağlamak,
 • Belediye başkanının günlük programlarını takip ederek fotoğraf ve kamera kayıtlarının yapılıp arşivlenmesini sağlamak,
 • Basın bültenlerinin hazırlanması, belediye faaliyetleri hakkında basın yayın kuruluşlarına (Gazete, Radyo, TV, Dergi v.b ) basın bildirilerinin gönderilmesi, haberlerin e - posta ve cep mesajı yoluyla ilgililerine ulaştırılmasını sağlamak,
 • Çeşitli konularda (faaliyet, açılış, ziyaret v.b) dijital ve opak fotoğraf çekimlerinin yapılarak arşivlenmesini sağlamak,
 • Basın Mensuplarıyla haber konulu görüşmeler yapmak, ikili ilişkilerin sürekliliğini sağlamak,
 • Gazete kupürü arşivi ve yayın arşivi tutulmasını sağlamak,
 • Basınla ilişkilerin amaç, hedef ve politikalarının belirlenmesi amacıyla çeşitli araştırmalar yapmak ve amirinin bilgisine sunmak,
 • Belediye tarafından düzenlenen tüm etkinlik ve yürütülen faaliyetlerin tanıtılması için basın yayın organları ile iletişime geçmek,
 • Basın yayın organlarında yayınlanmak üzere, hazırladığı basın bülteni ve gazete ilanlarını bu kurumlara vermek ve sonuçlandırmak,
 • Yazılı, sözlü, görüntülü basın ve yayın organlarını takip ederek Belediye'nin leh veya aleyhinde olan gelişmeler ve genel olarak belediyelerle ilgili yayınlanan haberlerle ilgili olarak belediye başkanına düzenli olarak rapor vermek.
 • Yaptığı basın takip çalışmalarıyla ilgili olarak arşiv oluşturmak,
 • Belediye Başkanı’nın medya ile gerçekleşecek randevularını Özel Kalem Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde ayarlamak gibi çalışmaları yürütür.

 

b) Halkla İlişkiler Birimi

 

 • Belediye çalışmalarının kamuoyundaki tesirlerinin değerlendirilmesini yapmak,
 • Vatandaşlar tarafından Belediye Başkanlığına gönderilen her türlü ihbar, şikâyet ve dilekleri değerlendirmek ve cevaplandırmak için gerekli işlemlerin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • 09/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Bilgi ve Belgeye erişilmesi işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Her türlü imkândan yararlanılarak, ilçemizin millî, manevî, tarihî, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtımı, bu amaç ve kapsamla yurt içinde ve yurt dışında seminer, sempozyum, kongre, fuar, sergi, festival, yarışma, gösteriler ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesi veya düzenlenmiş olanlara katılınması, bu yönde faaliyet gösteren yerli veya yabancı, kamu veya özel kurum, kuruluş, topluluk ve kişilerin desteklenmesi, yönlendirilmesi ve bunlar arasında gerekli işbirliğinin sağlanması, bu tür faaliyetlerin ilçemizde yapılmasının özendirilmesi, ödül verilmesi çalışmalarının yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Yukarıda belirtilen faaliyetlerin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla bu faaliyetleri yürüten, yönlendiren kitle iletişim veya ulaştırma kurumları ile yakın ilişki içinde bulunmak ve kamuoyunu etkileyebilecek konumda bulunan kişi, kurum, kuruluş, topluluk veya bunların temsilcilerini davet edilmesi ve ağırlanması işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Ceyhan’ı yurt içi ve yurt dışında tanıtmak için gerekli yayın, doküman ve malzemenin hazırlanması, satın alınması ve dağıtılması işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Belediye hizmetlerinin, alt yapısının, birimlerinin, etkinliklerinin ve organizasyonlarının vatandaşlar tarafından bilinmesi için çeşitli tanıtım çalışmalarını yürütmek,
 • Belediye yönetiminin izlemekle yükümlü olduğu politikanın halka benimsetilmesi, yapılan çalışmaların halka duyurulması, halkın belediye yönetimine karşı olumlu hisler beslemesinin sağlanması, halkın da yönetim hakkındaki düşüncelerinin, yönetimden beklentilerinin alınması amaçlı çalışmaları yürütmek,
 • Halkın yönetimden bilgi edinme hakkını göz önüne alarak, yürütülen faaliyet ve işlerle ilgili olarak halkın bilgilendirilmesine ortam hazırlamak ve başkanın halkı bilgilendirici mahiyetteki toplantılarını organize etmek,
 • Tanıtım faaliyetlerinde kullanılan her türlü basılı materyalin, kurumsal kültüre uygun tasarımının yapılmasını ve basılmasını sağlamak, ilgili çalışmaları kontrol ve koordine etmek,
 • Çeşitli sivil toplum örgütleri, muhtarlar vb. ile belediye yönetiminin katılımıyla belirli dönemlerde toplantılar yaparak bir araya gelmeleri için organizasyonlar düzenlemek,
 • Belediyenin hizmetlerinden yararlanan kişi ve kuruluşların dilek ve şikâyetlerini almak ve belediyenin hizmetleri hakkında vatandaşları bilgilendirmek,
 • Halkla ilişkilerde elde edilen sonuçları değerlendirmek ve bu alandaki faaliyetlerin etkinliğini artıracak önlemleri belirlemek üzere araştırmalar yapmak,
 • Kurumun halkla ilişkiler bağlamında sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler organize etmesine yönelik öneriler ve projeler geliştirmek,
 • Belediye'nin gerek içe gerekse dışa dönük olarak kullanacağı her türlü baskılı malzemelerini kurum kimliği (amblem ve logo uygunluğu) esasları açısından incelemek, çalışmaların kurum kimlik ve imajını geliştirici olması yönünde öneriler geliştirmek,
 • Vatandaşlardan gelen (Telefon, e-mail, faks, şahsen ya da basın yolu ile başvuruları) ilgili birimlere yönlendirmek, başvuru sahiplerini bilgilendirmek gibi konularda faaliyet yürütür.