HIZLI ERİŞİM

PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Plan ve Proje Müdürlüğünün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Plan ve Proje Müdürlüğünün kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Hukuki dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik, 07/10/2009 tarih ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, 12/09/2010 tarih ve 27697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen,

a) Belediye 

Ceyhan Belediyesini

b) Başkan

Ceyhan Belediye Başkanını

c) Başkan Yardımcısı

İlgili Belediye Başkan Yardımcısını

ç) Meclis

Ceyhan Belediye Meclisini

d) Encümen

Ceyhan Belediye Encümenini

e) Müdürlük

Plan ve Proje Müdürlüğünü

f) Müdür

Plan ve Proje Müdürünü

g) Şef 

Plan ve Proje Müdürlüğü Şefini

ğ) Personel 

Plan ve Proje Müdürlüğü çalışanlarını ifade eder

 

 

                       İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Müdürlüğün Görevleri

 

Kuruluş

MADDE 5- (1) 5747 sayılı yasa ile kurulan ilçemizde, Plan ve Proje Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48 inci maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak Belediye Meclisi’nin 05.06.2009 tarih ve 34 sayılı kararıyla kurulmuştur.

Müdürlüğün görevleri

MADDE 6- (1) Müdürlüğün görevleri:

a) Ceyhan ilçesi sınırları içinde, 1/5000 ölçekli nazım imar planı gereği 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını hazırlayarak onay sürecini takip etmek,

b) Planlarda çıkan aksaklıkların giderilmesi amacıyla plan tadilatlarının hazırlanması ve sorunların çözümlenmesi, bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması,

c)   İlgilisince yapılan plan ve plan tadilatları tekliflerinin değerlendirilerek sonuçlandırılması,

ç) 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı çalışmalarına esas jeolojik ve jeofizik etütlerini yaptırmak,

d) Belediyenin mülkiyetinde bulunan gayrimenkul ve arsalarına, belediyenin ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde plan ve uygulama projeleri olmak üzere mimari, statik, mekanik, elektrik ve peyzaj projeleri hazırlamak veya hazırlatmak,

e) Birimlerin ihtiyaç duyduğu veya geliştirme çalışmaları içerisinde yapılması öngörülen konularda mimari proje hazırlamak veya hazırlatmak,

f) Uygulanması düşünülen projelerin anlatımını yapmak ve bu konularda birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

g) Kentin ihtiyaçları ve sağlıklı kent kriterleri doğrultusunda tasarım, estetik ve tekniği bir araya getirerek, sağlıklı kent ilke ve politikalarının mekâna yansıtılmasını hedefleyen projeler (her türlü hizmet, sosyal ve kültür içerikli projeler, altyapı ve üstyapı projeleri, kapalı ve açık spor alanları, sokak, meydan ve çevre düzenleme projeleri vs) hazırlamak veya hazırlatmak,

ğ) Onaylı imar planına uygun olarak yapılacak projeler veya planlara altlık niteliğindeki öneriler dâhil proje altlıklarını (mevcut durum, tapu, çap, röperli kroki, kot kesit, imar durumu, zemin emniyet raporu, arazi etütleri, ağaç revizyonu, hâlihazır haritalar, 1/1000 ve 1/5000’lik planlar, kamu kurum ve kuruluşlarından görüşler vs) temin etmek veya ettirmek, proje ihtiyaç programlarını hazırlamak veya hazırlatmak,

h) Her türlü kentsel tasarım, analitik etütlerini, analiz çalışmalarını, gerektiğinde fizibilite raporlarını yapmak veya yaptırmak,

ı) Proje geliştirme süreci kapsamında gerekli görüldüğü takdirde hizmet alımı yapmak, bu amaçla ihaleler gerçekleştirmek, muayene, kabul ve diğer komisyonları teşekkül ettirip, üst makamın onayına sunmak,

i) Kent kimliğini belirleyici kentsel tasarım ilkeleri oluşturmak,

j) Kent bütününde yapılar ile ilgili cephe silueti ve kent estetiğini gözeten kararlar üretmek, cephe tasarımları, cephe ıslah proje çalışmaları yapmak, kent mobilyalarının yerleşim düzeni ve seçimi, yeşil alan, meydan, sokak, tretuvar düzenlemeleri ve bu alanların görüntü, kullanım ve mekân kalitelerini arttıracak araştırma yapmak, inceleme amacına yönelik yurtiçi ve yurtdışı teknik geziler yapmak,

k) Prestij mekânları, parklar, rekreasyon bölgeleri, pasif yeşil alanlar gibi konularda bir bütünlük içinde projeleri yapmak veya yaptırmak,

l) Kent bütününde oluşan, fiziki ve sosyal bakımdan az gelişmiş, kentin çöküntü ya da çarpık yapılaşmış alanlarına ilişkin kentsel tasarım projeleri geliştirmek,

m) Sürdürülebilir çevre, ekolojik yerleşmeler, ihtisas kentleri, koridor rehabilitasyonları ve özellikli kentsel mekanların sosyo-ekonomik yapılarının da dikkate alınarak yapılandırılması, kentte prestij alanların yaratılması için projeler geliştirmek,

n) Müdürlük faaliyetleriyle ilgili konuların gerçekleştirilmesi için yetkili resmi merci, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, dernekler ile protokoller yaparak, ortak programlar, yatırımlar, projeler geliştirmek. Bu konularla ilgili belediyenin yükümlülüklerinin gerçekleştirilmesini takip etmek ve neticelendirmek,

o) Proje üretme konusunda yeni teknolojileri öğrenmek, takip etmek, personelin bu amaçla eğitimini sağlamak,

ö) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerle, yurtdışı ve yurtiçi ilgili meslek örgütleriyle; mesleğin gelişimi ve proje teknolojileri ile ilgili diyaloglar kurmak, haberleşme ağı kurmak, bildirilerde ve duyurularda bulunmak, teknoloji, bilgi ve proje alışverişini sağlamak,

p) Eski eser envanteri oluşturmak, Ceyhan’ın kültürel ve tarihi değerleri ile ilgili araştırma ve tespitleri yapmak veya yaptırmak, elde edilen verileri ilgili dokumanlar halinde saklamak, tüm kent ortakları ile birlikte hareket ederek, tarihi çevrenin korunması ve yaşatılması için kentsel koruma politikalarının geliştirilmesini sağlamak, konu ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli hedefler ve projeler geliştirmek,

r) Müdürlük faaliyet alanlarıyla ilgili kaynak, model araştırma, plan proje geliştirme, yerli/yabancı uzman ve destek kuruluşlarıyla çalışmalar yapmak,

s) Kardeş kentler ile iletişim sağlamak ve proje uygulamaları yapmak,

ş) Belediye mülkü olan veya belediyeye tahsisi yapılmış eski eserlerin ihyasına yönelik olarak projelerinin yapılması, yaptırılması, ayrıca belediye mülklerinin kamu yararı doğrultusunda projelerinin yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak,

t) Sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre ve kent yaratmak, çağdaş yerleşim ve çağdaş toplum hedeflerine ulaşmak amacıyla Ceyhan İlçesi ve mahalli halk için Ceyhan Belediyesi sınırları içerisinde, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı gereği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını hazırlayarak onay sürecinin takip edilmesi, planlarda çıkan aksaklıkların giderilmesi amacıyla plan tadilatlarının hazırlanması ve sorunların çözümlenmesi, bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması, ilgilisince yapılan tekliflerin değerlendirilerek sonuçlandırılması, bu doğrultuda gerekli yazışmaların yapılması, değişik ölçekte ve içerikte, kent kimliğini belirleyici ve geliştirici projeler üreten, bu projelerin ve önceliklerinin yönetimi ve uygulanması için gerekli koordinasyonu sağlayan, Ceyhan’ın kültürel ve tarihi değerleri ile ilgili araştırma ve tespitleri yapan, tüm kent ortakları ile birlikte hareket ederek tarihi çevrenin korunmasına ve yaşatılmasına katkı sunan, Ceyhan Belediyesi kurum kimliğinin ve etiğinin toplumla paylaşılmasını sağlayan yayın ve organizasyon çalışmalarını yürüten, belediyenin müdürlükleri ve bağlı kuruluşları ile görevleri doğrultusunda kurumun ilişkide bulunduğu kişi, kurum, kuruluş ve birimler arasındaki koordinasyonu sağlayan birimdir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat, Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Teşkilat

MADDE 7- (1) Plan ve Proje Müdürlüğünün idari teşkilatı müdür, şef ve büro personelinden oluşur.                                                                                                           

(2) Büroların sayı ve görevlerini belirlemede Başkanlık Makamının uygun görüşü üzerine müdür yetkilidir.

 

Personelin unvan ve nitelikleri

MADDE 8- (1) Plan ve Proje Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

a) Plan ve proje müdürü: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin hükümleri ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

b) Şef: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin hükümleri ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

c) Personel: Memur, işçi ve sözleşmeli çalışan tüm personeli kapsar.

 

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri, yetki ve sorumlulukları:

a) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder,

b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,

c) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,

ç) Müdürlüğün sevk idare ve disiplininden sorumludur,

d) Personeli arasında yazılı görev dağılımını yapar,

e) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,

f) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar,

g) Müdürlük bünyesinde görev yapan birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar,

ğ) Plan ve Proje Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar,

h) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir,

ı) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verir, tedbirler alır ve uygulatır,

i) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,

j) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir,

k) Disiplin amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verir,

l) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapar, rastlayacağı aksaklıkları giderir,

m) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenler, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,

n) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit eder,

o) Birimdeki tüm görevlerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapar,

ö) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşir,

p) 5393 sayılı kanunu ve diğer belediye mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

Müdürlüğe bağlı şeflik ve görevleri

MADDE 10- (1) Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

a) Bağlı şeflik ve büroları: Plan ve Proje Müdürlüğüne bağlı Plan ve Proje Şefliği görev yapmakta olup şefliğin görevleri ile bu görevleri yapmakla yükümlü bağlı bürolar aşağıda gösterilmiştir. 

 

1) Şefliğin görevleri:

a) Büroda çalışan memurların ve yardımcı personelin devamlılığını takip etmek yetkisine sahiptir, büroda çalışan memurların düzenli çalışmalarını sağlamak ve denetlemek, disiplini sağlamak,

b) Yazışmaları takip etmek, havale edilen evrakların yasal sürelerinin takibini sağlamak ve gerekli tenkitleri yerine getirmek,

c) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Müdüriyet ve Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlama yetkisine sahiptir,

ç) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Müdüriyet Makamına önerilerde bulunma yetkisine sahiptir,

d) Kendisine bağlı memurları yönetmek öneri talimat verme yetkisine sahiptir,

e) Büroda yürütülen tüm faaliyetleri kendi yetki ve sorumluluğu çerçevesinde koordine etmek, planlamak ve programlamak,

f) Müdür tarafından verilen diğer görevleri ifa etmek,

g) Evrakların usulüne uygun havale edilmesi, takip ve gerektiğinde ilgiliye bilgi verme,

ğ) İvedi ve günlü evrakların zamanında yetkili kişiye ulaşmasını sağlamak,

h) Büronun iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından, kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden sorumludur,

ı) Evrakların dosyalandırılarak arşivlendirilmesi işlemlerini takip etmek,

i) Büro ile üst amirleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,

j) Müdürlüğün aylık faaliyetinin hazırlanmasını sağlamak,

k) Yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından müdüre karşı sorumludur,

ı) Kendine verilen işleri, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütüp, süresinde bitirilmesini sağlar,

m) Resmi kurum ve kuruluşlar ile belediyenin müdürlükleri arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak üzere resmi yazışmalara müdürden önce imza atar,

n) Uygulamada eksiklik ve aksaklıkları giderici tedbirler alır, uygulama birliğini sağlar ve personeller arasındaki görüş farklılığından doğan anlaşmazlıkları giderir.

 

2) Plan ve proje bürosunun görevleri:

a) Ceyhan ilçesi sınırları içinde, 1/5000 ölçekli nazım imar planı gereği 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını hazırlayarak onay sürecini takip etmek,

b) Planlarda çıkan aksaklıkların giderilmesi amacıyla plan tadilatlarının hazırlanması ve sorunların çözümlenmesi, bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması,

c)   İlgilisince yapılan plan ve plan tadilatları tekliflerinin değerlendirilerek sonuçlandırılması,

ç) 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı çalışmalarına esas jeolojik ve jeofizik etütlerini yaptırmak,

d) Belediyenin mülkiyetinde bulunan gayrimenkul ve arsalarına, belediyenin ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde plan ve uygulama projeleri olmak üzere mimari, statik, mekanik, elektrik ve peyzaj projeleri hazırlamak veya hazırlatmak,

 

3) Mimar, şehir plancısı ve sanat tarihçisinin nitelikleri ve görevleri: (1) Nitelikleri aşağıdaki gibidir:

 a) En az 4 yıllık mimarlık, şehir planlama ve sanat tarihi bölümünde öğrenim görmüş olmak ve bu bölümlerden mezun olmak,

b) Etkin sözlü yazılı ifade ve güçlü beşeri ilişkiler kurma, organizasyon sağlayabilme becerisine, mesleki bilgiye sahip olmak.

(2) Görevleri aşağıdaki gibidir:

a) Büro sorumlusu tarafından havale edilen evrakları süresi içerisinde inceler, yasalara uygun şekilde hazırlayarak, kontrol ve takip eder,

b) Kendine verilen işleri ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütür, süresinde bitirir,

c) Kendine verilen işlerle ilgili elde ettiği bilgi ve belgelerin Müdürlük arşivinde saklanmasını sağlar,

ç) Gerekli durumlarda konuya ilişkin yerinde tespit çalışması yapar,

d) Yürütülen projeye ilişkin, müdür ile yapılan toplantıya katılır, periyodik tarihlerde hazırlanan raporlara katkıda bulunur,

e) Yürütülen projeye ilişkin gerekli görülen kent ortağı veya ortaklarıyla çalışmalar yapar,

f) Yaptığı tüm işlerde müdür ve şefe karşı sorumludur.

 

4) Memurlar, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeninin görevleri:

a) Şef tarafından havale edilen evrakları süresi içerisinde, yasalara uygun şekilde hazırlayarak, şefe sunmak,

b) Bürolardan gelen evrakları kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek,

c) İşleri biten evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek,

ç) Plan ve Proje Müdürlüğünün çalışmaları ile ilgili kayıt ve dosyaları tutmak,

d) Plan ve Proje Müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

e) Gizlilik ilkesi doğrultusunda dosyaları muhafaza etmek,

f) İşlerin tam ve zamanında olması için gerekli tedbirler almak,

g) Müdürlüğün önceliklerine göre sıraya konulmuş tüm yazılarını yazmak, her türlü yazıların örneklerini çıkarmak,

ğ) Hazırlanan ve derlenen bilgi ve verileri kontrol ederek bilgisayar ortamına aktarmak,

h) Müdür ve büro sorumlusuna karşı sorumludur.

 

Personelin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11- Müdürlük emrinde görevli personeller, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

 

Hizmetlerin icrası

MADDE 12-  (1) Plan ve Proje Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek gereği için ilgililerine verilir.

b) Görevin planlanması: Plan ve Proje Müdürlüğündeki çalışmalar, müdür ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c) Görevin icrası: Plan ve Proje Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

İşbirliği ve koordinasyon

MADDE 13- (1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon;

a) Plan ve Proje Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon müdür tarafından sağlanır,

b) Plan ve Proje Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre verilir,

c) Müdür dosyadaki evrakları havale eder ve şefe iletir,

ç) Şeflikte görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

(2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon; Plan ve Proje Müdürlüğü, Valilik ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, şef ve müdürün parafı ile Belediye Başkanı veya ilgili Başkan yardımcısı imzası ile yürütür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim, Sicil ve Disiplin

 

Müdürlük içi denetim

MADDE 14- (1) Müdürlük denetimi gerek görüldüğünde müdür tarafından da yapılır,

a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur,

b) Plan ve Proje Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

 

Personel sicil ve özlük dosyaları

MADDE 15- (1) Devlet memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde özlük ve sicil dosyaları başlıca dayanaktır.

 

Disiplin cezaları

MADDE 16- (1) Plan ve Proje Müdürlüğünde çalışan personelle ilgili disiplin işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte yer almayan hususlar 

MADDE 17- (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir. 

 

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisinin onayından sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu yönetmelik hükümleri, Başkan tarafından yürütülür.

 

İlk Müracaat Yeri

Plan Proje Müdürlüğü

 İkinci Müracaat Yeri

Ceyhan Belediyesi

İsim 

Sinan NACAR

İsim 

 

Unvan

Plan Proje Müd.

Unvan

Bel.BaşkanYardımcısı

Adres

Ceyhan Belediyesi

Adres

Ceyhan Belediyesi

Tel

0(322) 6134022

Tel

0(322) 6134022

Faks 

0(322)613 40 26

Faks 

0(322) 6134026